Syarat Penggunaan

Terma dan Syarat Penggunaan portal kerja mykerjaya.com

1. Penerimaan penggunaan portal kerja mykerjaya.com
Akses anda kepada dan penggunaan portal kerja mykerjaya.com adalah tertakluk secara eksklusif kepada Terma dan Syarat ini. Anda tidak akan menggunakan Laman Web untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Terma dan Syarat ini. Dengan menggunakan Laman Web, anda menerima sepenuhnya terma, syarat dan penafian yang terkandung dalam notis ini. Jika anda tidak menerima Terma dan Syarat ini, anda mesti segera berhenti menggunakan Laman Web.

2. Butiran Kad Kredit
mykerjaya.com tidak akan sekali-kali meminta butiran Kad Kredit dan meminta anda untuk tidak memasukkannya pada mana-mana borang di portal kerja mykerjaya.com.

3. Nasihat
Kandungan laman web portal kerja mykerjaya.com tidak merupakan nasihat dan tidak boleh dipercayai dalam membuat atau menahan diri daripada membuat, sebarang keputusan.

4. Perubahan Penggunaan
portal kerja mykerjaya.com berhak untuk:

4.1 menukar atau mengalih keluar (sementara atau kekal) Laman Web atau mana-mana bahagian daripadanya tanpa notis dan anda mengesahkan bahawa portal kerja mykerjaya.com tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang perubahan atau pengalihan keluar tersebut dan,

4.2 menukar Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa, dan penggunaan berterusan anda terhadap Laman Web berikutan sebarang perubahan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

5. Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga
Portal kerja mykerjaya.com mungkin termasuk pautan ke laman web pihak ketiga yang dikawal dan diselenggara oleh orang lain. Sebarang pautan ke tapak web lain bukanlah pengesahan tapak web tersebut dan anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau ketersediaan mana-mana tapak tersebut.

6. Hak Cipta
6.1 Semua hak cipta, tanda dagangan dan semua hak harta intelek lain dalam Laman Web dan kandungannya (termasuk tanpa had reka bentuk Laman Web, teks, grafik dan semua perisian dan kod sumber yang berkaitan dengan Laman Web) dimiliki oleh atau dilesenkan kepada portal kerja mykerjaya.com atau sebaliknya digunakan oleh portal kerja mykerjaya.com seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

6.2 Dalam mengakses Laman Web anda bersetuju bahawa anda akan mengakses kandungan tersebut semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial. Tiada kandungan boleh dimuat turun, disalin, diterbitkan semula, dihantar, disimpan, dijual atau diedarkan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemegang hak cipta. Ini tidak termasuk memuat turun, menyalin dan/atau mencetak halaman Laman Web untuk kegunaan peribadi bukan komersial sahaja.

7. Penafian dan Had Liabiliti

7.1 Laman Web disediakan atas dasar SEBAGAIMANA ADANYA dan SEBAGAIMANA TERSEDIA tanpa sebarang representasi atau pengendorsan yang dibuat dan tanpa sebarang jenis waranti sama ada nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat kualiti yang memuaskan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan- pelanggaran, keserasian, keselamatan dan ketepatan.

7.2 Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, portal kerja mykerjaya.com tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berbangkit (termasuk tanpa had kehilangan perniagaan, peluang, data, keuntungan) yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web.

7.3 portal kerja mykerjaya.com tidak memberi jaminan bahawa fungsi Laman Web tidak akan terganggu atau bebas ralat, bahawa kecacatan akan diperbetulkan atau bahawa Laman Web atau pelayan yang menyediakannya adalah bebas daripada virus atau apa-apa lagi yang mungkin berbahaya atau merosakkan.

7.4 Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini boleh ditafsirkan untuk mengecualikan atau mengehadkan liabiliti portal kerja mykerjaya.com untuk kematian atau kecederaan peribadi akibat daripada kecuaian portal kerja mykerjaya.com atau pekerja atau ejennya.

8. Indemniti
Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan portal kerja mykerjaya.com dan pekerja serta ejennya tidak berbahaya daripada dan terhadap semua liabiliti, yuran guaman, ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan lain berhubung dengan sebarang tuntutan atau tindakan yang dikenakan terhadap portal kerja mykerjaya.com yang timbul sebarang pelanggaran oleh anda terhadap Terma dan Syarat ini atau liabiliti lain yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini oleh anda.

9. Pemecatan
Jika mana-mana Terma dan Syarat ini harus ditentukan sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten maka Terma atau Syarat tersebut akan diputuskan dan Terma dan Syarat yang selebihnya akan kekal dan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya dan terus mengikat dan boleh dikuatkuasakan.

10. Undang-undang yang Mentadbir
Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang MALAYSIA dan anda dengan ini menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah MALAYSIA.
Untuk maklumat lanjut sila e-mel webmaster di: info@mykerjaya.com

Memuat naik
ms_MYMalay