Frequently Ask Question

Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) has been declared by the government as a government initiative to fix graduate marketability issues and minimize unemployment due to the COVID-19 epidemic. The key objective of KPT-CAP PENJANA under the Skills and Skills Enhancement Program is to increase the marketability of graduates of Public University, Polytechnic and Community College who graduated in 2019 (not yet employed) or graduated in 2020 to engage in training programs to learn skills and develop skills and have the opportunity to obtain a work placement after completing the training

Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) telah diisytiharkan oleh kerajaan sebagai inisiatif kerajaan untuk menetapkan isu kebolehpasaran graduan dan meminimumkan pengangguran akibat wabak COVID-19.Objektif utama KPT-CAP PENJANA di bawah Program Peningkatan Kemahiran dan Kemahiran adalah untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti yang lulus pada tahun 2019 (belum bekerja) atau lulus pada tahun 2020 untuk terlibat dalam program latihan untuk mempelajari kemahiran dan membangunkan kemahiran dan berpeluang mendapatkan pekerjaan selepas menamatkan latihan.

  • Malaysian
  • Public University, Polytechnic and Community College graduates.
  • Unemployed 2019 graduates and 2020 graduates.
  • Bachelor / Diploma / Certificate level graduates for Polytechnics and Community Colleges only.
  • No program has been offered under PENJANA.

  • Warganegara Malaysia
  • Graduan Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti.
  • Graduan 2019 yang belum bekerja dan graduan tahun 2020.
  • Graduan peringkat pengajian Sarjana Muda/Diploma/Sijil. Graduan peringkat Sijil bagi Politeknik dan Kolej Komuniti sahaja.
  • Belum ditawarkan sebarang program di bawah PENJANA

Applications need to go through the portal PENJANA KPT-CAP

Permohonan perlu melalui portal PENJANA KPT-CAP

Yes, your personal information is secure and protected by the Government.

Ya, maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi oleh Kerajaan.

For further information, you may contact us: 0133981038 (Cik Niesa)

Untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi : 0133981038 (Cik Niesa)