Frequently Ask Question

PenjanaKerjaya under Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) is aimed at stimulating job demand among employers and increasing employment opportunities and employability among local job seekers. The Ministry of Human Resources has been entrusted to implement this programme through the National Employment Services Provider( SOCSO).

PenjanaKerjaya di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) adalah bertujuan merangsang permintaan pekerjaan di kalangan majikan dan meningkatkan peluang pekerjaan serta kebolehpekerjaan di kalangan pencari kerja tempatan. Kementerian Sumber Manusia telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program ini melalui Penyedia Perkhidmatan Pekerjaan Negara (National Employment Services), PERKESO.

 • Employers registered with companies Commission of Malaysia (SSM) or other authorities and SOCSO before 1 June 2020;
 • The application for this incentive is based on employees appointed under one employer registered with SSM or other authorities.If an employer has more than one employer code with SOCSO (e.g. there is a branch), the application submitted under different employer codes by the same employer will be merged as one application only.

 • Majikan telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau lain-lain pihak berkuasa dan PERKESO sebelum 1 Jun 2020;
 • Permohonan bagi insentif ini adalah berdasarkan pekerja yang dilantik di bawah satu majikan yang berdaftar dengan SSM atau lain – lain pihak berkuasa. Sekiranya satu majikan mempunyai lebih daripada satu kod majikan dengan PERKESO (contohnya terdapat cawangan), permohonan yang dikemukakan di bawah kod majikan yang berbeza oleh majikan yang sama akan digabungkan sebagai satu permohonan sahaja.

 • Employees who are currently receiving employment retention programmes or listed in the Wage Subsidy Programme are not eligible.
 • Employees who voluntarily quit their jobs (excluding those missing jobs under the VSS and MSS Schemes).
 • Internship students who have yet to complete their studies.
 • Parents, husband or wife, siblings or children employed as employees.
 • Employees who have worked and re-employed work with the same employer

 • Pekerja yang sedang menerima bantuan Program Pengekalan Pekerjaan (Employment Retention Program) atau tersenarai dalam Program Subsidi Upah adalah tidak layak.
 • Pekerja yang berhenti kerja secara sukarela (tidak termasuk yang hilang pekerjaan di bawah Skim VSS dan MSS).
 • Pelajar internship yang masih belum menamatkan penggajian.
 • Ibu bapa, suami atau isteri, adik-beradik atau anak yang diambil sebagai pekerja.
 • Pekerja yang pernah bekerja dan diambil semula bekerja dengan majikan yang sama

Yes, your personal information is secure and protected by the Government.

Ya, maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi oleh Kerajaan.

For further information, you may contact us: 0133981038 (Cik Niesa)

Untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi : 0133981038 (Cik Niesa)